TLR (The Lacanian Review) לעומת LRO (Lacainan Review Onlin)

TLR ו LRO הם שני פרסומים של ה NLS וה WAP, היוצאים באנגלית.

הם נפרדים, אך חולקים את אותו האתר.

TLR הוא כתב עת מודפס שיוצא פעמיים בשנה, והמיקוד שלו הוא המשגתי, קליני ומוסדי, בעוד שה LRO מפורסם אונליין, פעמיים בשבוע, והמטרה שלו שונה.

המטרה וקהל היעד של ה LRO

LRO עוסק בשאלות דחופות של זמננו באמצעות שימוש באוריינטציה הלאקאניאנית, כדי להתייחס לאירועים וסוגיות עכשוויות מכל שדה, למשל, אומנות, טכנולוגיה, מדע, קולנוע, תרבות הפופ, כלכלה, נושאים סביבתיים, פוליטיקה, וכדומה.

אנו מכוונים להגיע אל קהל יעד רחב, בקצוות של ההעברה אל הפסיכואנליזה, באמצעות הצגת השימושיות של השיח שלנו, בפתיחות שלו ובסגנון שלו לשלב ולסקרן אחרים.

למרות שאנו מפרסמים הצהרות ותרגומים של טקסטים מכל האסכולות של ה WAP, ייחודו של ה LRO בהיותו פרסום של ה WAP בשפה האנגלית.  מכיוון שה NLS היא האסכולה היחידה של ה WAP שהאנגלית היא שפה רשמית שלה, אנו נושאים באחריות מיוחדת וזה נותן לנו פלטפורמה ייחודית ככותבים שפועלים בטווח של מקומות, המקושרים אל ה NLS.

קווים מנחים לכתיבת טקסטים

נושאים – הנושא יכול להיות משהו שקשור באופן ייחודי אל הארץ שלכם, אך זה לא הכרחי.  הנקודה החשובה היא שהוא יהיה מקושר אל האחר החברתי שאנו חווים.

אורך – תמציתי ומדויק, עדיף עד 4000 תווים.

שפה – אם יש קשיים בכתיבה באנגלית, או שזו לא שפת האם של הכותב, אנו מבקשים למסור את הטקסט לסקירה על ידי קולגה לבחירתכם, לפני ההגשה ל LRO.

צוות המערכת יכול לסייע עם תרגום לאנגלית, מצרפתית או ספרדית.

תהליך הקריאה – אנו מעוניינים לעודד אנשים לכתוב ולא להימנע, מכיוון שמטרתנו היא להטעין את LRO עם מגוון כותבים מרחבי העולם.  יחד עם זאת, יש עקרונות שמכוונים את הקריאה שלנו ואת קבלת הטקסטים, לכן לעיתים טקסטים שמוגשים אינם מתקבלים, או שהכותבים מתבקשים לעוד עריכה בטרם פרסום.

הגשה – ניתן לשלוח את הטקסטים אל הכתובת : thelacanianreviews@gmail.com